<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="no-bok"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Dokumentinnsyn</title> <meta name="Microsoft Border" content="tlb, default"> </head> <body><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p align="left"><font size="6">O.A. Knutsens ddsbo </font><br> <nobr>[&nbsp;<a href="../../" target="">Hjem</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm" target="">Neste</a>&nbsp;]</nobr> </p> <p align="left"> <nobr>[&nbsp;Dokumentinnsyn&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm" target="">Entledigelse&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Disiplinaersak/disiplinaersak_oversikt.htm" target="">Disiplinrsak&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm" target="">Straffbare&nbsp;forhold</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_tid/Behandlingstid.htm" target="">Behandlingstid</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Domstoladmin/Domstoladmin.htm" target="">Domstoladministrasjonen</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Generelle_Artikler/Generelle_artikler.htm" target="">Generelt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Rettsmoeter.htm" target="">Rettsmter</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../dommerpanel.htm" target="">Dommerpanel</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../om_dokumentformat.htm" target="">Om&nbsp;dokumentformat</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Soekeside.htm" target="">Skeside</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../SiteMap.htm" target="">Sideoversikt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../kontakt_info.htm" target="">Tilbakemelding</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Avisartikler/Avisartikler.htm" target="">Avisartikler</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Andre_saker/andre_saker.htm" target="">Linker</a>&nbsp;]</nobr></p> <p align="left">&nbsp;</p> </td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="1%"> <h2>Emner </h2> <p> <nobr><a href="tvml_par135.htm" target="">Tvistemlsloven&nbsp;135</a></nobr><br> <nobr><a href="skiftelov_par19.htm" target="">Skifteloven&nbsp;19</a></nobr><br> <nobr><a href="skiftelov_par22.htm" target="">Skifteloven&nbsp;22</a></nobr><br> <nobr><a href="../OAKBO_Lovhenvisning/menneskerettslovens_par3.htm" target="">Mnskrl.&nbsp;3</a></nobr><br> <nobr><a href="../OAKBO_Lovhenvisning/emk_art6.htm" target="">EMK&nbsp;art.&nbsp;6</a></nobr><br> <nobr><a href="Walston/walston.htm" target="">Walston&nbsp;vs.&nbsp;Norway</a></nobr><br> <nobr><a href="Jahre/Jahre.htm" target="">Jahresaken&nbsp;dokumentinnsyn</a></nobr> </p> </td><td valign="top" width="24"></td><!--msnavigation--><td valign="top"> <p>Sist oppdatert: <!--webbot bot="Timestamp" S-Type="EDITED" S-Format="%Y-%m-%d" startspan -->2005-08-31<!--webbot bot="Timestamp" i-checksum="12511" endspan --></p> <h2>Dokumentinnsyn</h2> <h3>Innledning</h3> <p>Innsyn i dokumentene er en helt grunnleggende forutsetning for borgernes rettssikkerhet. Uten dokumentinnsyn har borgerne svrt begrensede muligheter til hevde sin rett bde ved domstolene og i forhold til forvaltningen. Dette forholdet er ogs anerkjent av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg der Norge er dmt for overtredelse (se Walston (No 1) vs. Norway). Det finnes ogs mange lovebestemmelser som eksplisitt gir borgerne innsyn, bl.a. partsinnsyn i forbindelse med domstolbehandling jfr. <a target="_blank" href="tvml_par135.htm">Tvistemlslovens 135. </a></p> <p>Hyesterett har imidlertid (for beskytte statens interesser) i forbindelse med Jahre saken funnet at arvingene likevel ikke har innsyn i boets dokumenter d.v.s. at <a target="_blank" href="tvml_par135.htm">tvistemlslovens 135</a> ikke gjelder for skiftesaker. </p> <p>I forbindelse med Knutsen saken har bde Gulating lagmannsrett og Hyesterett inntatt det standpunkt at arvingene skal ha innsyn (men uttaler seg noks ullent om arvingene skal ha &quot;fullt&quot; innsyn og nr innsynet kan finne sted, som jo er hele poenget). Gulating legger ogs til grunn som et faktum at arvingene har innsyn.</p> <p>Dette siste er naturligvis helt ulogisk. Hvorfor skulle noen g til sak for f innsyn i dokumenter dersom man allerede hadde slikt innsyn. Og hvordan henger dette sammen med bostyrer og tingretts uttalelser om at arvingene har innsyn i tema de br forholde seg til og at dokumentinnsyn er et sprsml om hensiktsmesssighet, d.v.s. hvorvidt tingrett/bostyrer finner det hensiktsmessig at arvingene fr innsyn i konkrete dokumenter. </p> <p>Dersom innsyn er et sprsml om hensiktsmessighet viser det med tydelighet at arvingene ikke har det (fulle) innsyn som kreves.</p> <p>Men hvorfor vil ikke lagmannsrett/Hyesterett gi arvingene innsyn i boets dokumenter? (Tingrettens motiver er klare nok, man nsker ikke eksponere kritikkverdige handlinger og unnlatelser). Nr det gjelder lagmannsrettens og Hyesteretts motiver synes det mest naturlig se p dette som et utslag av et nske om beskytte staten mot kritikk, jfr. Jahre saken over og de implisitte prioriteringer som fremgr av rettsavgjrelser (se <a href="../../index.htm#Dommerprioriteringer">Innledning</a>).</p> <p>Hvorvidt tingrettens, lagmannsrettens (Gulating) og Hyesteretts standpunkt innebrer problemer i forhold til Menneskerettsloven vil man ikke engang diskutere, som det fremgr av dokumentene.</p> <p>Innsynssaken skal ellers ses i sammenheng bde med <a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm">Enledigelsessaken</a> og <a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm">strafferettslige sprsml</a>. (For en mer lettfattelig fremstilling av sakskomplekset se artikkelen &quot;<a href="../OAKBO_Generelle_Artikler/Hvem_vokter_vokterne.htm">Hvem vokter vokterne</a>?&quot;.)</p> <h3><a name="Teknikker">Teknikker</a></h3> <p>Nedenunder flger en nrmere analyse av lagmannsrettens kjennelse. Analysen er basert p en hypotese om <a target="_blank" href="../../index.htm#Dommerprioriteringer">prioriteringer</a>. De samme argumenter gjr seg naturligvis i enda strre grad gjeldende for Kjremlsutvalgets kjennelse.</p> <h4>Bagatellisering av problemet:</h4> <blockquote> <p>Side 3. Her viser lagmannsretten til at advokat Bauge ved &quot;ett tilfelle har innkalt til skiftesamling med en dags varsel&quot; </p> <p>Dette er et eksempel p en teknikk hvor man ved en liten endring i en uttalelse sker bagatellisere problemet. </p> <p>Arvingene har naturligvis ikke vist til ett tilfelle (noe som impliserer ett enkelt tilfelle), men derimot vist til ett eksempel (noe som impliserer ett av flere tilfeller). Faktisk er det slikt at Haugesund tingrett og bobestyrer Bauge har som modus operandi overrumple arvingene jfr. den opprinnelige begjring til Haugesund tingrett.</p> </blockquote> <h4>Utelatelse av relevant rettslig informasjon</h4> <ul> <li>Side 4. Her viser lagmannsretten til &quot;Det er<br> derfor naturlig se hen til hvorledes sprsmlet er regulert i de alminnelige rettergangsregler<br> med hensyn til parters innsynsrett i saksdokumentene, og som tidligere nevnt forvaltningslovens regler om partsinnsyn.&quot;</li> </ul> <blockquote> <p>Det er ikke bare det at det er naturlig vise til de alminnelige rettergangsregler (d.v.s. tvistemlsloven, og i dette tilfellet spesifikt <a target="_blank" href="tvml_par135.htm">tvistemlslovens 135</a>), men retten er ogs forpliktet til ta tvistemlslovens regler med i vurderingen jfr. <a target="_blank" href="skiftelov_par22.htm">skiftelovens 22</a>.</p> <p>Imidlertid ved utelate den spesifikke referansen &quot;gjemmes&quot; problemstillingen bort. &quot;Kroken&quot; som uavhengige lesere kunne hengt seg opp i, blir borte.</p> </blockquote> <ul> <li>Side 4. Lagmannsretten viser til: &quot;I tillegg til dette kommer at innsynsretten representerer en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti, hvilket tilsier at reelle hensyn m tillegges en strre vekt enn en innskrenkende tolkning av skiftelovens 27, annen setning.&quot;</li> </ul> <blockquote> <p>Igjen &quot;gjemmes&quot; referansen til en konkret lovhenvisning, denne gang er referansen til den europeiske menneskerettskonvensjon <a target="_blank" href="../OAKBO_Lovhenvisning/emk_art6.htm">art. 6-1</a> som omhandler retten til en rettferdig rettergang.</p> <p>Videre er det i henhold til <a target="_blank" href="../OAKBO_Lovhenvisning/menneskerettslovens_par3.htm">menneskerettslovens 3</a>, som ogs er &quot;gjemt bort&quot; en plikt for retten til la bestemmelsen i konvensjonen g foran annen lovgivning. </p> <p>Nr Stortinget har uttrykt seg s klart som det er gjort i menneskerettsloven er det jo nettopp for unng den type diskusjon rundt &quot;reelle hensyn&quot; og hvilke regler som er mest &quot;hensiktsmessige&quot;, som lagmannsretten legger opp til.</p> </blockquote> <p>Logisk inkonsistens/Redefinisjon av sprsmlet</p> <ul> <li>Side 6: Lagmannsretten viser til: &quot;Basert p tingrettens beslutning, og de skriftlige uttalelser som foreligger fra bobestyrerens side, kan ikke lagmannsretten se at<br> arvingenes innsynsrett er bestridt. Riktignok har den kjrende part anfrt at krav om innsyn i konkrete dokumenter ikke har vrt imtekommet fra bobestyrerens side, Lagmannsretten tar ikke stilling til riktigheten av dette, men forutsetter at anmodning om innsyn i enkeltdokumenter og sakskomplekser blir imtekommet. Hvis s ikke skulle skje, er dette noe vedkommende arving m kunne f ordnet med skifterettens mellomkomst.&quot;</li> </ul> <blockquote> <p>Kommentar: Dersom dette hadde blitt ordnet ved skifterettens mellomkomst hadde det naturligvis ikke vrt ndvendig med noe kjreml i det hele tatt. Man m sprre seg om det i det hele tatt er mulig snakke om en rettighet nr denne &quot;rettighet&quot; er gjort avhengig av diskresjonr velvilje. En rett eller rettighet har jo ellers som fremste kjennetegn at den nettopp ikke er avhengig av velviljen til den som skal yte tjenesten.</p> </blockquote> <p>Konklusjon uten diskusjon av relevante lovhenvisning</p> <ul> <li>Ref. henvisning til <a target="_blank" href="skiftelov_par22.htm">skiftelovens 22</a> og <a target="_blank" href="tvml_par135.htm">tvistemlslovens 135</a> samt menneskerettskonvensjonens <a target="_blank" href="../OAKBO_Lovhenvisning/emk_art6.htm">art. 6-1</a> og <a target="_blank" href="../OAKBO_Lovhenvisning/menneskerettslovens_par3.htm">menneskerettslovens 3</a> ovenfor</li> <li>I Jahre saken heter det i Kjremlsutvalgets kjennelse: &quot;Lagmannsretten har lagt til grunn at vurderinga skal skje etter ei avveging der det skal svrt tungtvegande grunnar til for nekte ein loddeigar innsyn i budokument . Utvalet er kome til at dette er korrekt forsting av rettsreglane.&quot; Her snakkes det alts om &quot;svrt tungvegande grunnar&quot;. </li> </ul> <blockquote> <p>I Knutsen saken er derimot &quot;svrt tungtvegande grunnar&quot; erstattet med: &quot;Som et generelt utgangspunkt legger lagmannsretten etter dette til grunn at skifteretten og bobestyreren har en vid skjnnsmessig kompetanse med hensyn til hvorledes innsynsretten skal praktiseres, og at det skal mye til fr skjnnsutvelsen kan ansees som rettsstridig.&quot; </p> <p>I realiteten er derved de &quot;svrt tungtvegande grunnane&quot; avskaffet, og det er fritt frem for tingretten til gi innsyn eller la vre gi innsyn etter eget forgodtbefinnende.</p> </blockquote> <h3>Dokumenter</h3> <p><a target="_blank" href="2003-12-01_Hoeyesterett_kjennelse.pdf">2003-12-01 Hyesterett kjennelse.pdf</a></p> <p><a target="_blank" href="2003-10-15_Til_Hoeyesterett_kjaeremaal_uten_vedlegg.pdf"> 2003-10-15 Til Hyesterett kjreml uten vedlegg.pdf</a> Dette er et stort dokument p ca 4 mb. Vedleggene er i strrelse fra ca 2 mb til ca 6 mb. Ved hyeklikke p link kan du lagre dokumentet p egen harddisk og pne derfra.</p> <blockquote> <ul> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_1.pdf">Innsyn Bilag 1.pdf</a></li> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_2.pdf">Innsyn Bilag 2.pdf</a></li> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_3.pdf">Innsyn Bilag 3.pdf</a></li> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_4.pdf">Innsyn Bilag 4.pdf</a></li> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_5.pdf">Innsyn Bilag 5.pdf</a></li> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_6.pdf">Innsyn Bilag 6.pdf</a></li> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_7.pdf">Innsyn Bilag 7.pdf</a></li> <li><a target="_blank" href="Innsyn_Bilag_8.pdf">Innsyn Bilag 8.pdf</a></li> </ul> </blockquote> <p> <a target="_blank" href="2003-16-09_Gulating_lagmannsrett_kjennelse_innsyn.pdf"> 2003-16-09_Gulating_lagmannsrett_kjennelse_innsyn.pdf</a></p> <p><a href="2003-04-22_fra_Bauge_til%20Hgsd_tingrett_Gulating.pdf"> 2003-04-22_fra_Bauge_til Hgsd_tingrett_Gulating.pdf</a></p> <p><a target="_blank" href="2003-03-17_til%20Haugesund_tingrett_Innsyn_mv.pdf"> 2003-03-17 til Haugesund tingrett Innsyn mv.pdf</a> Begjring til Haugesund tingrett (ca 2 mb).</p> <!--msnavigation--></td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p> </p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Copyright 2006 John F. Knutsen</p> </td></tr><!--msnavigation--></table></body> </html>